A Magyar Királyi Csendőrség

A Magyar Királyi Csendőrség közbiztonsági és belső szolgálat teljesítésére rendelt, katonailag szervezett országos őrtestület volt. Tevékenységét vidéken fejtette ki, városokban a rendőrség volt illetékes. A közbiztonsági szolgálat az állam-, a köz-, az igazságügyi rendészeti és karhatalmi szolgálatot foglalta magába. A belső szolgálat az őrsökön zajlott és gyakorlatilag megegyezett a Honvédségnél alkalmazottal. A csendőrség feladata: kijelölt működési területén a személy- és vagyonbiztonság megóvása, a közbéke és a közrend fenntartása, a törvények és rendeletek megszegésének megakadályozása, az ezek ellen vétők kinyomozása és az illetékes hatóságoknak való átadása. A csendőrséget helyi rendészeti ügyekben csak a csendorfelügyelőés a községi közegek támogatására használhatták fel.

A csendőrség egyenruházata, fegyverzete honvédségi volt, kisebb eltérésekkel és a csendőrség saját jelzéseivel. - Kettős alárendeltségben (Belügyminisztérium és Honvédelmi Minisztérium) működött. Központi vezetésre, országos szervekre és területi alakulatokra tagozódott. Teljes létszáma 12 000-rol a II. világháború végéig 14 000-re emelkedett, a tisztek száma a lehetséges 600 helyett 450 körül mozgott. Ebbe az orvosok, a gazdászati tisztek stb. nem tartoztak bele. A csendőrség területi szervei a csendőrkerületek, az osztályok, szárnyak, szakaszok, őrsök és különítmények voltak. A legkisebb egység, az őrs (gyalogos, lovas vagy vegyes), létszáma 6-25 fő volt. A csak altisztekbol álló őrs élén az őrsparancsnok állt. A szakasz élén alhadnagy állt, a szárny-parancsnokságán általában tiszt (főhadnagy, százados). Az osztály parancsnokság élén zömmel törzstiszt állt (őrnagy, alezredes). A csendőrosztályok működési területe általában megegyezett az adott vármegye területével. A kerület élén ezredes állt. A csendőr kerületek száma, működési területe és székhelye megegyezett a Honvédség vegyesdandárainak (később honvéd kerületi parancsnokságok) területével. Az 1922-tol 1938-ig hét kerületet római számmal és állomáshelyének megjelölésével, az alsóbb szervezeti egységeket csak állomáshelyük feltüntetésével jelölték. A visszacsatolások után 3 új kerületet állítottak fel: Kassán a VIII., Kolozsváron a IX. és Marosvásárhelyen a X. csendőrkerület parancsnokságot. A tíz kerület a II. világháború végéig működött. A Felvidéken 4 (Kassán, Ungváron, Beregszászon és Máramaros-szigeten), Erdélyben, a kolozsvári kerületben 5 (Kolozsváron, Nagyváradon, Szatmárnémetiben, Désen és Zilahon), a marosvásárhelyi kerületben 5 (Marosvásárhelyen, Besztercén, Csíkszeredán, Sepsiszentgyörgyön és Székelykeresztúron), a Délvidéken 2 (Zomborban és Újvidéken) új osztály parancsnokságot létesítettek.

 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1690/1945.M.E. sz. rendeletének 1. §-ával a csendőrséget mint testületet és intézményt megszüntette. A csendőrségben szolgált személyeket elbocsátották és igazolási eljárás alá vonhatták. Ezt a Belügyminisztériumban A volt csendőrségi személyek igazolására alakult különleges igazoló bizottság" végezte. A csendőrség feladatait a Magyar Államrendőrség vette át a belügyminiszter felügyelete alatt. A hadifogságból hazaszállított és az önként hazatelepülő csendőröket a határon letartóztatták, internálták, egy részüket népbíróság elé állították.

Csendőreskű

Én, ________, ünnepélyesen esküszöm a Mindenható Istenre, hogy Főméltóságú vitéz nemes nagybányai Horthy Miklós, mint Magyarország törvényesen megválasztott kormányzója, a magyar alkotmány s hazánk szentesitett törvényei iránt hűséggel és hódolattal viseltetem.
Esküszöm, hogy kötelességeimet, mint m. kir. csendőr (csendőrtiszt) a közrend, a közcsend és a közbiztonság szolgálatában az idevonatkozó utasitások szerint, mint katona pedig a haditörvények és szabályok szerint mindenkor és mindenben teljesitem, haza- és nemzetellenes vagy olyan irányzat szolgálatába, amely a hadsereg vagy a csendőrség katonai fegyelmét aláásni igyekszik, nem lépek, semmiféle titkos társulatnak nem vagyok és nem leszek tagja, minden körülmények között csakis a szolgálat, a kormányzó és az állam javát mozditom elő, a törvények, elöljáróim, és feljebbvalóim parancsainak és meghagyásainak készséggel engedelmeskedem és a szolgálati titkot hiven megőrzöm.
Isten engem úgy segéljen! Amen.

Csendőr tízparancsolat

1. Megemlékezzél arról, amivel Istennek tartozol!
2. Én vagyok a te hazád: Nagy-Magyarország!
3. Hűséged, becsületed, vitézséged nem eladó!
4. Légy erkölcsös, józan életű, engedelmes!
5. Tiszteld elöljáróidat, mint atyádat, szeresd bajtársaidat, mint tenmagadat!
6. Tanulj és tudj: a Tudás második fegyvered!
7. Védd a másét. A magadét ne pazarold!
8. Mögötted a törvény. Előtted is az legyen!
9. Igaztalanul ne vádolj, fegyvered ártatlant ne bántson!
10. A család szentély. Ha magadnak nincs: őrsödben, s a körül megtalálod!

forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár

Vissza