vitéz Nagy Kálmán
Nyíregyháza, 1909.12.08. - Budakeszi, 2010.09.21.


 

Huszár ezredes (a képen százados).

Nyíregyházán született 1909. december 8-án. Apja gyógyszerész, nagyapja táblabíró volt és hajdúságból származnak. A hét fiútestvér közül hárman választották a katonai pályát, a többiek gyógyszerészek lettek. Egyik dédapja, a 48'-as szabadságharcban lovas nemzetőr kapitányként szolgált, a szépapja, nemes Bartha Mihály pedig, a napóleoni háborúban huszárkapitány volt. Egyik testvére, vitéz Nagy Pál altábornagy, Debrecen vitézi székkapitánya, a másik Nagy László vezérőrnagy, hadbiztos. A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián 1931-ben avatják huszárhadnaggyá. Nyíregyházán, Pápán, Munkácson, Nagyváradon és Rimaszombatban szolgál. Századosként, 1939-ben részt vesz Kárpátalja visszafoglalásában, 1941-ben az 1. lovasdandár harcaiban bajtársaival eljut a Dnyeperig. 1942-ben a 20. felderítőosztály és huszárszázad parancsnoka, a Rimaszombattól kb ½ km-re eső Szabatka-puszta székhellyel. Kezdeményezésére a laktanya parkjában leplezik le a második világháború első huszár hősi emlékművét 1943-ban, mely 33 hősi halált halt huszárnak állít emléket.

 

1939. március 15-én, Kölmény és Szolyva közti harcokban esik át a tűzkeresztségen. 1941-ben az I. lovasdandár élén Körösmezőn és a Tatár–hágón harcol. 1944. júniusától 1945. áprilisáig már az előrenyomuló szovjet hadsereg elleni védelmi harcokat vív a Kárpátok mentén, miközben háromszáz legényét a Dnyesztertől a Muráig igyekszik megőrizni. 1944. október 6–án, Gyula és Békés közötti terepszakaszon százada élén egy zsilip menti keskeny földsávon, szinte veszteség nélkül áttör az Élővíz csatorna mentén felsorakozott Plijev lovas-gépesített hadtest harckocsijai között. Ausztriában esik amerikai hadifogságba, ahonnan azonban még 1945-ben hazatér. A B-listázás után a hadseregből eltávolítják.

Földmérőként helyezkedik el, de később innen is elbocsátják, majd ecetmesterként próbál elhelyezkedni. Miután napirendre kerül a hadsereg fejlesztése, 1948-ban jelentkezik, hogy eredeti hivatását folytathassa. Szolgálatát a Honvédelmi Minisztériumban hadtörténeti előadóként kezdi. Munkája eredménye alapján sikerül elérnie a Hadtörténeti Levéltár és a Múzeum újjászervezését, valamint a Hadtudományi Könyvtár felállítását. Később az újonnan szervezett Zrínyi Miklós Katonai Akadémia hadtörténelem tanára, majd alezredessé előléptetve a Hadtörténelem Tanszék helyettes vezetője.

 Szerepet játszik az 1956-os forradalmi megmozdulásban is. Mindszenty József hercegprímást ő menekíteti ki a Országházból és kíséri az amerikai nagykövetségre, melynek "jutalma" első fokon 15, másodfokon 8 évi börtön.

 Hatvankét hónap elteltével az 1963-as általános amnesztia keretében szabadul. A budapesti Zrínyi Nyomdában dolgozik 25 éven át, mint nyomdai korrektor. 1985 óta a Sárvári Huszármúzeum Baráti Körének elnöke. 1989-ben rehabilitálják, 1990-ben ezredessé léptetik elő. A Pilisi Turul Társaság kuratóriumi elnöke, A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Társaság Elnökségi tagja. A Széchenyi Kör és a Kárpátalja Baráti Körben aktív munkát végez. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület örökös dísztagjaként 1989 óta saját kutatási eredményeiről idős kora ellenére különböző őstörténeti-, övezeti találkozókon, egyhetes történelmi iskolákon több mint húsz helyen tart történeti előadásokat, közte 12 határon túli magyar városban, községben. Több kiváló hadtörténeti munkát írt. Hadtörténeti, irodalmi és kutatómunkája során a huszárok történetével, a honfoglalás és kora hadtörténetével foglalkozik, főleg a lovas szempontokat figyelembe véve. Számos hadi kitüntetése mellett a Honvédelemért Érdemérem I. osztályú kitüntetését is megkapja. A Honvédelmi Minisztérium 2009. december 11-én a huszárok doyenjének 100. születésnapja alkalmából nagyszabású emlékünnepséget szervezett a Hadtörténeti Intézet dísztermében, melyen a több száz meghívott vendég mellett részt vett és köszöntötte az ünnepeltet többek közt az egykori gömöri huszárok még két élő bajtársa Vályi Gyula és Olexa József valamint Melegh Antal. Az ünnepség keretében a honvédelmi miniszter egy aranyszablyát adományozott a legöregebb magyar huszártisztnek.

2010. szeptember 21-én hunyt el 101 éves korában. Sírja a budakeszi temetőben található.

 

Vissza