Eskütétel Budapesten 2008. június 21-én
2008.06.21.

A Történelmi Vitézi Rend Budai, Pesti és Közép-Magyarországi törzseibe felvett új rendtagok 2008. június 21-én tették le vitézi esküjüket Budapesten, a Szabadság téri Hazatérés templomában. Az ünnepség keretében négy doni veterán eskütevő megkoszorúzta egykori haduruk v. nagybányai Horthy Miklós szobrát. Az esküt tettekre nt. v. Sipos Bulcsú Kadosa kért áldást. Nagy hatású beszédének teljes szövege a fényképek után olvasható.

 

v. Sipos Bulcsú Kadosa református lelkipásztor igehirdetése
I. Kor. 3:11.

Ünneplő magyar Testvéreim, Szeretett Honfitársaim! Újonnan esküt tett rendtársaim! A mai nap ünnepélyességében, emelkedettségében, nem könnyű kimondanom azt a fájó igazságot, hogy ma, 2008-ban, egy legyőzött nemzet fiaként tettetek esküt. Egy lelkében, hitében, tartásában, erkölcsében legyőzött ország védelmére esküdtetek fel. Érzitek, és tudjátok, hogy ezt az országot vissza kell hódítani, és vissza kell fordítani öngyilkos útjáról! Csatát kell nyernünk ott, ahol elveszítettük: az emberi lelkekben. Mert vagy megnyerjük ezt a lelki háborút, vagy nem marad igaz magyar.

A magyar nemzet, a magyar lélek, odabent, a lelkében mára csaknem teljesen csatát vesztett. A magyar embert a szíve legmélyén győzték le a gonoszság, a hitetlenség, a hazugság fegyvereivel. A mai magyar nemzedékeket, - hatalmas sikert aratva - önmaga, és a saját hazája ellenségévé tudták formálni, aki már azt sem veszi észre, amikor önmaga tagadja meg múltját, és veszi semmibe jövőjét. Olyan nép fiai vagyunk, amely képes lemondással, közönnyel, vagy éppen cinkos asszisztálással szemlélni hazájának tönkretételét, kifosztását, megalázását. Olyan nemzedék tagjai vagyunk, amely évente tízezer számra öli meg egészséges magzatait, és engedi megfosztani utódait a boldog jövőtől. Önként elenged mindent, átad mindent, elveszít mindent, ami magyar.

Talán a legmegrendítőbb, hogy mindezt, nem fegyverek szavára, nem külső erőszaknak engedve veszíti el ez a nép, hanem önként teszi, lelkében önmagát feladva. Nem kizárt, hogy te is, aki ma esküt tettél, a szíved mélyén már a lelkükben legyőzöttek közé sodródsz. De látnod kell, hogy azért nem tudott győzni mind a mai napig a legigazabb szándék sem, mert akikért tenni akarunk, már lelkükben vesztesek, legyőzöttek. Éppen ezért a harcot a szívekben, a lelkekben kell megnyerni, mert ott veszítettük el. A szívekben kell győzni! Történhet bármi az utcán, vagy a Parlamentben, vagy a szavazófülkékben, ha a magyar ember lelkében, hitében, jellemében, erkölcsében legyőzött marad.

Évszázadok fájó kérdése, hogy miért nincs egység, miért nincs összetartás? Ha olyan sokan látják a bajok okát, ha olyan sokan szeretnének tenni, ha olyan sokan szeretnék menteni ezt a hazát, miért nem formálódunk egy egységes erővé? Hadd válaszoljak a mai ige üzenetével: azért, mert nincs közös lelki alapunk! Nem állunk egy közös fundamentumon! A széthúzás oka az, hogy nem épültünk rá az egyetlen közös lelki alapra, amelyre ráépülhetne ennek a nemzetnek a jövője. Bármit is kezdünk el építeni, lehet az, akármilyen nemes, bátor cél, önfeláldozás, nem lesz, nem lehet tartós, ha nincs biztos, örök alapja. Egy épületet építhetnek a legkorszerűbb eljárással, legbiztosabb, legnemesebb anyagokból, ha nem jó az alap, minden tönkre megy. Semmi sem marad egyben. Minden széthullik. Hosszú ideje, ezért sikertelen minden próbálkozás, minden mentő szándék, minden összefogási kísérlet Magyarországon.

Tudjátok, igaz minden csatára, hogy az ellenség mindig azt támadja, amiben a másik fél ereje rejtőzik. Mindig azt veszi célba, ami másikat erőssé tehetné. Ezért kellett elvenni ennek a népnek a Krisztusba vetett hitét, Isten ismeretét, iránta való engedelmességét. Mert ez az egyetlen igazi alap, biztos lelki fundamentum, amely igazán egységessé, és erőssé tehetne minket. Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. A Krisztusba vetett hitet, a tőle való kegyelmet, szabadítást, a tőle való áldást nem pótolhatja semmi. Sem hazaszeretet, sem fegyver, sem politika, sem emberi erő, vagy a lelkes összefogás.

Ezért van az, hogy ezt a népet, olyan hallatlan erők igyekeztek, igyekeznek elszakítani Krisztustól. S ha veled megtették, akkor téged is legyőztek! Cserébe még azt is elnézik, hogy valaki magyar érzelmű, magyar identitású, még azt is kibírják, hogy ha valaki előítélettel van a nem magyarok felé, még az sem baj, ha valaki az utcán is fel meri emelni a szavát. Ezt könnyű kezelni, irányítani, vagy éppen elfojtani.

Az sem baj, ha valaki minden lehetséges eszközzel felemeli a szavát Magyarországért, és kinyilvánítja hazaszeretetét, csak Krisztusban ne higgyen! Csak Krisztust ne ismerje, ne szeresse, és ne kövesse! Mert a Krisztusban hívők között olyan erő árad szét, amelyen a pokol kapui sem tudnak diadalmaskodni! A Krisztusban hívők között, olyan egység születik, amely nem embertől való. A Krisztusban hívők közössége képes győztes lelki csatát vívni a már lelkükben vesztesekért! Csak Krisztus tehet igazán eggyé. Csak Krisztus tehet igazán hazafivá.

Krisztus az alap. Csak az Ő sebei által gyógyulhatunk. Nélküle minden alaptalan. Nélküle semminek sincs fundamentuma. Nélküle, a tehetetlenség miatt, a hazaszeretet bántó gyűlöletté lesz egy idő után. Krisztus nélkül, a hazafiságból erőszak, harag, és törvényszerűen vereség, majd megfutamodás lesz, győzelem soha. Nekünk rá van szükségünk, mert nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem erők és hatalmak ellen. A lelkekben való győzelmet csak vele lehet megvívni, mert Ő a lelkek győztes Ura. Mert más alapot senki sem vethet: Magyarország jövőjének sem! Az életnek, a megmaradásnak, a felemelkedésnek egyetlen záloga van: Krisztus! Magyarország jövője: Krisztus!

Ahogyan Ő maga is mondta: nélkülem semmit sem tudtok cselekedni! Maradjatok énbennem, és én tibennetek! Ez a most a mi dolgunk! Ráépülni az egyetlen fundamentumra, az egyetlen, biztos lelki alapra, amely képes igazi közösséget, igazi összetartozást munkálni közöttünk. Képes legyőzni minden széthúzást, pártoskodást, reménytelenséget, és kishitűséget. A Krisztusba vetett hit adhat győzelmet minden léleknek! Ő ad lelki tisztaságot, megújulást, tiszta erkölcsiséget, becsületet, tartást, testvérszeretetet, és olyan lelki erőt, amely legyőzi a gonoszt kívül és belül!

Ez a harc érted is folyik! Mert neked is rá kell épülnöd a krisztusi fundamentumra! Ő szeretne győzelmet adni neked is, seregébe állítani téged is, megszentelni téged is, hogy hiteles, tiszta, példaadó életeddel szolgálni tudd ennek a hazának a jövőjét, megmaradását, a legyőzött lelkek ébredését, és eszmélését.

Soha ne felejtsd el, amikor Magyarországért tenni akarsz, amikor Magyarországért imádkozol, amikor áldozatot vállalsz, amikor gyermeket nevelsz, hogy csak egyetlen kiút van, csak egyetlen megoldás van, Krisztusban hinni, őreá építeni, és Őt követni: mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus!

 

Vissza